Wat is een CPO?

Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een constructie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners volledige zeggenschap hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. Daarmee wordt de afzet feitelijk gegarandeerd, wat de doorstroming en stedelijke vernieuwing kan bevorderen.

Werking

Toekomstige bewoners organiseren zich in een stichting of vereniging en die zonder winstoogmerk gezamenlijk koopwoningen door nieuwbouw of herstructurering willen realiseren. Zo zijn de toekomstige bewoners vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en kunnen ze invloed uitoefenen op wat er gebouwd wordt. Het resultaat is een straat of wijk met meer variëteit, die goed past bij wat de bewoners willen terugzien in hun leefomgeving, en een hogere bewonerstevredenheid. Overheden kunnen hierin een ondersteunende rol spelen en/of subsidie verlenen.

Vrijwel alle Nederlandse provincies stimuleren CPO-projecten door het beschikbaar stellen van een subsidie. Alleen de kosten die betrekking hebben op de collectieve initiatieven uit het voortraject van een te realiseren CPO-project in nieuwbouw en bestaande bouw komen hiervoor in aanmerking. 

De hoogte van de subsidie en de voorwaarden waar de groep aan moet voldoen, verschillen per provincie.

De subsidie is onder meer bedoeld voor:

De subsidie is onder meer bedoeld voor:

• het oprichten van een rechtspersoon (vereniging of stichting) voor de realisatie van het CPO-project;

• de inhuur van een gezamenlijke procesbegeleider en tevens adviseur;

• het gezamenlijk ontwerp en de bouwtekeningen van de woningen (architect, aannemer);

• overige kosten die voortkomen uit collectiviteit of collectieve elementen in het voortraject.

Sterk

• Consumenten kunnen hun eigen woonwensen verwerken in hun woonplek. Zo kunnen ze zich de plek ‘eigen’ maken. De collectiviteit zorgt voor eenheid.

Zwak

• De organisatie is de sterkste en tegelijkertijd ook de zwakste schakel door mogelijk gebrek aan goed leiderschap en expertise, of onenigheid binnen het collectief.

Bijzonderheden

Gemeenten die particuliere woningbouw willen stimuleren, kunnen de hulp inroepen van het Expertteam Eigenbouw van het Ministerie van BZK.

Het Expertteam Eigenbouw beschikt over een pool van gemeenteambtenaren en experts uit de marktsector die op basis van hun specifieke ervaring kunnen worden ingezet.

Bron: https://data.rvo.nl/initiatieven/